Home > NEWS ROOM >บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น

บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น

บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

   

          บริษัท เจ. เอส. วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยมีโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ทันสมัย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร การคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถหาแรงงานได้ง่าย และอยู่ติดกับแม่น้ำ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัตถุดิบ ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง จึงได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืน 

          ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้โดยการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยวิธีการเพิ่มการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้น ลดต้นทุนการผลิตลงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถผลิตสินค้าให้ได้ในระดับที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economy of Scale) โดยตั้งเป้าหมายการผลิตที่ 180,000 ตันต่อปี