ห้องข่าว
ข่าวสารล่าสุด
ย้ายสำนักงานใหญ่ 03
Oct-2017
บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) รับมือวิกฤตเหล็กจีน ด้วยเหล็กเส้นคุณภาพ
บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) รับมือวิกฤตเหล็กจีน ด้วยเหล็กเส้นคุณภาพ
“เหล็ก” วัสดุก่อสร้างหลักที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการดำเนินงานก่อสร้างทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก จนกระทั่งถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งเมกะโปรเจกต์ที่เป็นโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาเหล
04
Feb-2015
บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น 08
Jul-2016
บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น 04
Feb-2015
บริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด 29
Sep-2016