กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท เจ.เอส. วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) บริษัทถือปฏิบัติเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันอย่างจริงจังมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี2553 ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนใกล้เคียง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร

การศึกษา

กีฬา

ศาสนา

สิ่งแวดล้อม

สังคม

สุขอนามัย ความปลอดภัย