วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้นชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และครบครัน เพื่อสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ

ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้นที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมองหา
โอกาสในการเจาะตลาด และสถานที่ในการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่      
ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาล