ภาพรวมของบริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)

            บริษัท เจ. เอส. วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น  โดยมีโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ทันสมัย   ตั้งอยู่อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ   และ  มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพฯ  การคมนาคมขนส่งสะดวก  สามารถหาแรงงานได้ง่าย  และอยู่ติดกับแม่น้ำ  ซึ่งใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัตถุดิบ  ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง จึงได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืน 

             ในปี 2561 บริษัท มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้โดยการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่   และ  รักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยวิธีการเพิ่มการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้นลดต้นทุนการผลิตลงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  และ  สามารถผลิตสินค้าให้ได้ในระดับที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต (Economy of Scale) โดยตั้งเป้าหมายการผลิตที่ 220,000 ตันต่อปี