คณะผู้บริหาร
ดร.ดีอนันต์ บุญสิมะ
ดร.ดีอนันต์ บุญสิมะ
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางดีลดา เตชะดิลก
นางดีลดา เตชะดิลก
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
นาย ธนนท์ชัย  เตชะดิลก
นาย ธนนท์ชัย เตชะดิลก
กรรมการบริษัท
นาง กรานต์วดี  ต้นศิริไพบูลย์
นาง กรานต์วดี ต้นศิริไพบูลย์
กรรมการบริษัท
ดร.พงษ์ศักดิ์ แจ้งคำ
ดร.พงษ์ศักดิ์ แจ้งคำ
ที่ปรึกษา
นาย กาจบัณฑิต พรหมพิทักษ์
นาย กาจบัณฑิต พรหมพิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน