คณะกรรมการบริษัท
ดร.จตุรวัฒน์  ธนิษฐ์นันท์
ดร.จตุรวัฒน์ ธนิษฐ์นันท์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ดร. ดีอนันต์  บุญสิมะ
ดร. ดีอนันต์ บุญสิมะ
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาง ดีลดา  เตชะดิลก
นาง ดีลดา เตชะดิลก
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
นาย ธนนท์ชัย  เตชะดิลก
นาย ธนนท์ชัย เตชะดิลก
กรรมการบริษัท
นาง กรานต์วดี  ต้นศิริไพบูลย์
นาง กรานต์วดี ต้นศิริไพบูลย์
กรรมการบริษัท